Tijela Udruge

Prema Statutu Udruge, tijela upravljanja su:
  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Predsjednik

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a sačinjavaju je svi redoviti članovi Udruge. Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor. Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova.


Upravni odbor, organizira i rukovodi poslovanjem udruge

Marija Mojaš Andrijašević, predsjednica UO
Silvana Nikolić, članica UO ovlaštena za zastupanje
Igna Gizdić, članica UO ovlaštena za zastupanje

Predsjednica udruge, zastupa i predstavlja udrugu
Marija Mojaš Andrijašević, dipl.ped.