Statut

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/2001) skupština udruge «Mentor», održana dana 09. veljače 2013. god. u Splitu donijela je

STATUT 

udruge «Mentor»

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, zastupanja, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, kojima se ostvaruju ciljevi članstva te prava i obveze članstva, tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziva, ovlasti, načina odlučivanja, trajanja mandata, prestanka postojanja udruge te druga pitanja značajna za rad udruge «Mentor».

Članak 2.

Udruga  «Mentor» (u daljnjem tekstu: Udruga) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija.

Članak 3.

Puni naziv Udruge glasi:  «Mentor». Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 Članak 4.

Sjedište Udruge je u Splitu. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor. Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik Udruge i članovi Upravnog odbora koje imenuje i razrješuje Skupština.

 Članak 5.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, klubove, sekcije i slične) koje nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Upravni odbor Udruge te imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje ustrojstvenog oblika.

Članak 6.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, promjera 55 mm. U sredini pečata je veliko slovo «M», crne boje, font slova  air strip one. U gornjem dijelu slova M je ispisan naziv Mentor. Između krakova slova M horizontalno je upisano sjedište udruge Split. Pečat čuva i ovlašten je koristiti ga predsjednik Udruge i članovi Upravnog odbora.

II. MISIJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Misija udruge Mentor  je poboljšanje mentalnog zdravlja građana i građanki Republike Hrvatske.

Programski ciljevi udruge su:

 1. unaprjeđivanje skrbi za fizičko i mentalno zdravlje.
 2. prevencija svih oblika rizičnih ponašanja – prevencija ovisnosti, nasilja, rizičnih ponašanja u prometu, spolno-rizičnih ponašanja, te autoagresivnih i drugih oblika ponašanja koja predstavljaju razvojni rizik za djecu i mlade, njihove obitelji i širu zajednicu.
 3. promicanje inovativnih metoda poučavanja i cjeloživotnog obrazovanja, a koje obuhvaća sve oblike učenja – formalne, neformalne i informalne – s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti.

 Članak 8.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih člankom 8. udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • osmišljavanje, provođenje i vrednovanje programa koji unaprijeđuju skrb za fizičko i mentalno zdravlje i doprinose smanjenju pojavnosti rizičnih ponašanja
 • provođenje istraživanja o stanju fizičkog i mentalnog zdravlja i pojavnosti rizičnih ponašanja
 •  informiranje i educiranje putem organiziranja predavanja, radionica, seminara  i stručnih skupova
 •  pružanje individualnih i grupnih savjetodavnih usluga svojim članovima, a iz područja svog djelovanja
 •  razvijanje znanja i vještina za pružanje savjetodavnih i edukacijskih usluga
 •  senzibiliziranje šire javnosti putem informiranja i komuniciranja
 •  razvijanje suradnje između lokalne samouprave, institucija i udruga u području odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi
 •  poticanje i razvijanje suradnje i razmjene iskustava u radu sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama koje su zainteresirane za poboljšanje mentalnog zdravlja
 •  uključivanje djece i mladih u programe vršnjačke pomoći, a koja obuhvaća uključivanje mladih u programe sa svrhom pomoći i prevencije rizičnih ponašanja mladih
 •  edukacija edukatora iz područja svog djelovanja, putem radionica, seminara, konferencija, okruglih stolova, prezentacija, promocija i tiskovina
 •  razvijanje mreža podrške mladima s poremećajima u ponašanju
 •  tiskanje letaka, brošura i knjiga, sukladno zakonu

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga može obavljati djelatnost kojom stječe prihod sukladno zakonu. Prihod se može koristiti isključivo za obavljanje i unaprijeđivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

 III. ČLANOVI UDRUGE

 Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća program i odredbe ovog Statuta. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika koga imenuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje. Članstvo može biti redovito i počasno. Redoviti članovi udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 10.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Redoviti članovi  potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Potpisivanjem pristupnice i upisom u popis članova postaje se članom udruge.

 Članak 11.

Upravni odbor imenuje počasne članove Udruge, na prijedlog redovnih članova Udruge.  Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

 Članak 12.

Redoviti članovi Udruge imaju pravo:
–         sudjelovati u aktivnostima Udruge,
–          biti informirani o radu Udruge,
–          birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

Redoviti članovi Udruge imaju dužnost:
–          poštovati odluke tijela Udruge,
–          poštovati odredbe Statuta,
–          plaćati redovito godišnju članarinu.

Članak 13.

Članstvo prestaje :
–          istupanjem,
–          isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
–          isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

 Članak 14.

Tijela upravljanja Udrugom su:
–          Skupština,
–          Upravni odbor
–          Predsjednik

 Članak 15.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 16.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
–          donosi Statut te njegove izmjene i dopune i druge opće akte Udruge,
–          bira i razrješava članove Upravnog odbora,
–          donosi financijske izvještaje i usvaja završni račun,
–          odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
–          odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
–          usvaja strategijski plan razvoja Udruge,
–          donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor
–          rješava o žalbama članova Udruge o drugom stupnju.
–          bira i razrješava predsjednika Udruge.

Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili deset redovitih clanova Udruge. Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti clanovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga clanka, predlagaci mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 17.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova. Skupština svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, osim u slučaju iz članka 29. stavka 2.

Članak 18.

Upravni odbor organizira i rukovodi poslovanjem Udruge. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 19.

Član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran i to:
–          na vlastiti zahtjev,
–          ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
–          ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
–          ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju člana donosi Skupština, na prijedlog ostalih članova Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge.

 Članak 20.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čine 3 člana koje bira Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani.

Članak 21.

Upravni odbor:
–          priprema nacrt Statuta i drugih akata,
–          izvršava odluke Skupštine,
–          donosi odluku o prijemu u redovno članstvo udruge,
–          imenuje počasne članove,
–          odlučuje o isključenju iz članstva,
–          odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
–          vodi popis članova Udruge,
–          odlučuje o korištenju imovine Udruge,
–          donosi prijedlog strategijskog i godišnjeg plana rada Udruge,
–          utvrđuje visinu članarine za tekuću godinu,
–          donosi odluku o zaključivanju ugovora,
–          donosi odluku o udruživanju s drugim organizacijama i koordinacijama i imenuje osobu koja će je predstavljati,
–          donosi odluku o kriteriju i prioritetima programskih sadržaja,
–          donosi odluku o pokretanju postupka o odgovornosti i razrješenju predsjednika Upravnog odbora,
–          obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 Članak 22.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 23.

Upravni odbor može se razriješiti i prije isteka mandata na koji je izabran, ukoliko prekorači svoje ovlaštenje ili ne izvršava savjesno povjerene obaveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove, tada bira nove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 24.

Mandat predsjednika traje 4 godine i iste osobe mogu biti ponovo izabrane za predsjednika. Predsjednik udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik:
– zastupa i predstavlja udrugu,
– predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština,
– organizira i usklađuje rad i aktivnosti udruge u skladu s programom i ciljevima udruge,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, aktima Skupštine i Upravnog odbora.

V.IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

 Članak 25.

            Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanja dopuštenih djelatnosti te iz drugih pravno dopuštenih izvora. Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za unapređenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor. Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Članak 26.

            Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade odlučuje Upravni odbor.

Članak 27.

         Financijska godina udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se odnosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

VI.PRESTANAK RADA UDRUGE

 Članak 28.

            Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanim Zakonom. Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 Članak 29.

           U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka raspodijelit će se sukladno odluci Skupštine. Postupak likvidacije u slučaju prestanka provest će osobe ovlaštene za zastupanje Udruge.

VII.INFORMIRANJE ČLANSTVA I JAVNOST RADA

Članak 30.

            Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi dobivaju putem javnog oglašavanja na za to primjerenim mjestima. Djelovanje Udruge je javno i otvoreno svim ljudima dobre volje bez obzira na njihovu različitost. Radi ostvarivanja načela javnosti o radu Udruge ista osigurava predstavnicima javnog informiranja uvjete za praćenje rada.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 31.

            Statut Udruge je temeljni opći akt Udruge. Svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta. Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku predviđenom za njegovo donošenje. Tumačenja odredbi Statuta daje Skupština Udruge. Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave. Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

U Splitu, 09. veljače 2013. god                                                                   PREDSJEDNICA:

______________________

(Marija Mojaš – Andrijašević)

0 Comments